از آغاز تا پایان، استنلی کوبریک «٢٠٠١: یک ادیسه فضایی» یک شاهکار بصری است. اما همه اینها چه معنایی داشت؟ برای بسیاری، «٢٠٠١» یک معما است، معنای آن رمزآلود و مبهم است. ویدیوی ١۵ دقیقه ای و چهار قسمتی ما رازهای آن را روشن می کند. ما رویدادهای مهم فیلم - و دیگر لحظات نادیده گرفته شده - را تحلیل و به هم وصل می کنیم تا توضیحی منسجم و قابل قبول از آنچه کوبریک قصد داشت ارائه دهیم: روایتی حماسی از گذشته، حال و آینده بشریت. بیا بریم!

۱ ۲ ۳ ۴
star served by hostdrive.com